ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ
ТРИ СТАРС ЕООД, ЕИК 103612103

I. Общи условия                                                                                                                                                                                      

Настоящите Общи търговски условия уреждат стандартното съдържание на договорите за транспортни услуги между ТРИ СТАРС ЕООД, ЕИК 103612103, със седалище и адрес на управление ул. "Райко Жинзифов" No.46, 9000, Варна и неговите товародатели, клиенти и подизпълнители.
Когато заявявате международен, вътрешен (сухоземен) транспорт на ТРИ СТАРС ЕООД, Вие сключвате договор, като Вашите права и задължения и тези на ТРИ СТАРС ЕООД са установени във вътрешните общи условия според вида транспорт.                                                                                                                                                                                                                                    

1. При получаване на писмена оферта по имейл, клиента е длъжен да се запознае с посочените в нея условия за организиране и извършване на международен морски превоз, както и с предоставените общи условия за всички съпътстващи услуги.
2. Оферираните цени са валидни за посочения период на валидност и в случай, че контейнерният оператор е в състояние да предостави необходимото празно оборудване в посоченото от клиента място на товарене.
3. Контейнерният оператор си запазва правото с и без предупреждение да прави промени в графика, маршрута и датите на отплаване, пристигане в претоварно пристанище, както и пристигане в крайна дестинация. Превозвачът не поема ангажименти за срокове на доставка, както и доставка на фиксирана дата.
4. Предаването на товара на получателя в крайна дестинация се извършва срещу представяне на пълен комплект надлежно джиросани оригинални коносаменти, освен ако няма писмени инструкции за освобождаване без оригинален коносамент (телекс освобождаване) или издаден waybill (коносамент без хартиен оригинал).
5. ТРИ СТАРС ЕООД, както и всички агенти на COSCO SHIPPING LINES приемат стока, така както е подадена от заявителя (товародателя) без проверка за истиността и пълнотата на декларираните данни за описание, количество, килограми, вид опаковка, тарифни кодове и др. Заявителят (товародателят) носи пълна отговорност за грешно или непълно деклариране на обявените по документи стоки. В случаи на санкции към ТРИ СТАРС ЕООД от страна на Контейнерния оператор – COSCO SHIPPING LINES, митнически власти, фитосанитарни власти, както и всякакви други институции, същата ще бъде отнесена към заявителя/получателя/товародателя на превоза. Всички допълнително възниканали разходи в резултат на горепосоченото ще бъдат отнесени към заявителя/получателя/товародателя на превоза.
6. Заявителят (товародателят) на превоза носят пълна отговорност за натоварване и укрепване на стоката в предоставения му контейнер. Неправилното подреждане на стоката, както и укрепване могат да доведат до повреди на контейнера, както и начисляване на допълнителни глоби и такси в претоварни и крайно пристанище.
7. Предаване на товара на получателя се извършва след заплащане на всички дължими суми по организиране на морския транспорт до получаващо пристанище, локални разходи по предоставена оферта, както и евентуално допълнително възникнали разходи за съхранение, демюрейдж, митнически проверки и др., освен ако няма подписано споразумение регламентиращо друго. Всички банкови такси са за сметка на платеца.
8. ТРИ СТАРС ЕООД препоръчва сключване на застраховка на товарите по време на превоз по море. Когато отговорността на Спедитора произтича от задължителните разпоредби на
закони и конвенции, които не могат да бъдат изменени или отменени с договор, дължимото обезщетение се определя в съответствие с разпоредбите на тези закони и конвенции.
Във всички останали случаи, обезщетението за щети от липси и повреди на стоката се ограничава до:
8.1. СПТ (SDR) 2,00 на килограм бруто тегло липсваща/повредена стока, но не повече от СПТ (SDR) 666,67 на колет или пратка при превози по воден път, както и при комбинирани превози в международно съобщение включващи отсечка по вода,
при които не може да се установи мястото на настъпване на липсата/повредата.
8.2. СПТ (SDR) 8,33 на килограм бруто тегло липсваща/повредена стока при превози по шосе, по железница и/или по въздух в международно съобщение.
Превозвача не е отговорен в случай на непреодолима сила.
9. ТРИ СТАРС ЕООД си запазва правото да прави корекции по оферти при настъпване на промени извън контрола им по отношение на стойност на услуга за превоз и/или доставка.
10. При установяване на некоректно декларирано тегло на контейнер по внос и износ се начисляват такси за терминални операции в троен размер.
11. При международен морски превоз, товародателите са длъжни да се запознаят с общите условия за транспорт на COSCO CONTAINER LINES, разположени на гърба на всяка страница на Коносамента за морски превоз (MBL). При потвърждаване на коносамента и приемането на контейнер за товарене се счита, че упоменатите условия са одобрени и приети от заявителя/товародателя.
12. В случай, че предоставената оферта за морски транспорт бъде приета и се организизра превоз, се счита, че всички горепосочени условия са приети без oспорване.                                                                                                                                         

II. Допълнителни условия при организиране на международен морски транспорт по ВНОС

13. Линейният оператор в лицето на ТРИ СТАРС ЕООД уведомява писмено (по имейл) получателите на стоките по коносамент преди пристигане на кораба в получаващо пристанище, според посочените форми за контакт на Коносамента за морски превоз. Уведомлението за пристигане е единствено с информативна цел и ТРИ СТАРС ЕООД не носи никаква отговорност за възникнали разходи от такси за забавено освобождаване на контейнери. Всеки получател носи отговорност да проследява и се самоинформира за движението на своите стоки.
14. В случай, че не се спази поставения срок за предоставяне на описание на стока на Български език и/или се предостави некоретно/непълно описание, необходимо за пред митническите власти, всички възникнали глоби и такси са за сметка на декларатора/получателя на стоката или негов представител.
15. В случай, че не сепредоставят информация и документи в законоустановения срок и се възпрепятства митническото освобождаване на стоките в рамките на 90 дни, се носи пълна отговорност пред Митническите органи и следва към ТРИ СТАРС ЕООД да бъдат възстановени всички направени разходи във връзка с предприети мерки и действия на митническите органи съгласно Член 199 от МКС (Регламент 952/2013г).                                                                                                                              
III. Допълнителни условия при организиране международен морски транспорт по ИЗНОС
16. Изпащачът по коносамент е задължен да декларира писмено пред ТРИ СТАРС ЕООД проверено брутно тегло (VGM) на контейнера, както и инструкции за коносамент не по-късно от 48 часа преди пристигане на кораба в товарно пристанище.
ТРИ СТАРС ЕООД не носи отговорност за некоректно подадени инструкции и VGM.
17. Митническо оформяне на стоките е ангажимент на изпращача, освен ако не е договорено друго.
18. ОДН (Обобщена Декларация за Напускане) е ангажимент на износителя на стоката. Освен ако не е договорено друго. При пропуск, ОДН се подава от ТРИ СТАРС ЕООД, за което се начислява такса от EUR 25/декларация.
19. При използване на дървени части и/или опаковки, спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 е задължение на изпращача на стоката/износителя.
20. При наличие на акредитив, изискванията за издаване на коносамент следва да бъдат уточнени с ТРИ СТАРС ЕООД преди натоварване на стоката в контейнера. В противен случай, ТРИ СТАРС ЕООД, както и COSCO CONTAINER LINES, не носят отговорност за забавяния при отплаване или освобождаване на контейнери.
21. Оригинални коносаменти (MBL) се издава след отплаване на кораба от товарно пристанище.
22. Всички плащания по оферта за морски превоз, локални такси и други извършени услуги са дължими преди предаване на оригинален коносамент за морски превоз, освен ако не е договорено друго.

IV. Допълнителни условия при организиране на международен морски транспорт със специализирано оборудване – Опън топ , Флат рак , Хладилни контейнери  
23. Изготвената оферта е валидна и се отнася единствено за зададените тегло и размери – L x W x H. При всяко различие от първоначално посочените параметри, цената подлежи на актуализация.
24. Позициониране на специално оборудване по суша или море се осъществява само след предварителна заявка. В случай, че заявителят се откаже, се дължат всички разходи по позиционирането до товарно пристанище или посочено от заявителя място за товарене.
25. При сухопътен превоз на хладилен контейнер се изготвя оферта за транспорт без използването на дизелов агрегат GENSET за подръжка на температурния режим в контейнера. При желание да се използва такъв, това се заявява и заплаща допълнително.

V. Допълнителни условия при организиране на сухопътен автомобилен транспорт.                                                           
26. Оферираните цени са без ДДС, което се начислява при издаване на фактура съгласно изискванията на Българското законодателство. 
27. Офертата за автотранспорт не включва изредените по долу такси:
      27.1. Такса паркинг на територията на митнически учреждения
      27.2. Разходи за товаро-разтоварни дейности
      27.3. Услуга по предоставяне на митнически формалности на стоки
      27.4. Такса за престой на превозното средсто извън предоставените часове за товарене и разтоварване и митническо оформяне на стоката
      27.5. Такси за митнически проверки на гранични пунктове, начална или крайна точка на товарене/разтоварване, както и всякакви други допълнителни такси, възникнали при проверка на стоката от страна на митнически и/или гранични служби.
      27.6. Застраховка на товара по време на автопревоза
28. Заплащането на автотранспорта се извършва при издаване на фактура, преди осъществяване на превоза, освен ако няма друго споразумение.
29. Всички банкови такси са за сметка на платеца.
30. Максималното допустимо брутно тегло на товара се посочва с офертата за транспорт. В случай на превишаване се начислява завишение според нормативната уредба, касаеща таксите за превишаване на максимално допустимо натоварване на превозните средства.
31. Офертата предполага свободен достъп и нормална проходимост на тежкотоварен автомобил на адресите на товарене и доставка.
В случаите на ограничен достъп и специфични особености на местоположението, които възпрепятстват достъпа и налагат допълнителна организация на транспорта, офертата подлежи на актуализиране, съобразно условията на мястото на товарене и доставка.
32. При използване на дървени части и/или опаковки, спазването на международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM No.15 е задължение на изпращача на стоката/износителя.
33. Предоставените срокове за товарене и разтоварване на стока от контейнери на COSCO SHIPPING LINES са упоменати в Заявка за автопревоз, която служи като писмен договор между ТРИ СТАРС ЕООД и ЗАЯВИТЕЛЯ НА ТРАНСПОРТА (получателя/товародателя и/или негов представител). Подписването на Заявката се счита за приемане на условията и цените упоменати в нея и не подлежи на оспорване в последствие.
34. Всички свободни периоди и такси по внос и износ, за стандартно и специално оборудване са валидни според актуалната към момента тарифа на ТРИ СТАРС ЕООД, която може да бъде предоставена при поискване. Информация за актуалните тарифи и условия се изпращат на всеки клиент заедно с Уведомление за пристигане на контейнери във Варна.
35. Всички товари, които се разглеждат и превозват като опасни съгласно Конвенция ADR, трябва надлежно да са опаковани, етикетирани, маркирани и с необходимите документи съгласно изискванията на действащата към момента международна и национална нормативна уредба. Товародателят/изпращачът е длъжен да предостави пълна и вярна информация за опасните стоки съгласно гл. 1.4.2.1 на Конвенция АDR. При неспазване на нормативните изисквания, касаещи обработката и превоза на опасни товари ТРИ СТАРС ЕООД си запазва правото да откаже извършването на транспорта и да претендира за възстановяване на направени допълнителни разходи и/или получени финансови санкции.
36. При организиране на сухопътен транспорт по дестинации: Сърбия, Румъния, Молдова и Украйна се прилагат допълнителни условия, както следва:
     36.1. Дължи се депозит в размер на 5000 евро на контейнер до окончателното връщане на празното оборудване на посочен от ТРИ СТАРС ЕООД терминал. След оглед и установяване на състоянието на оборудването, депозитът се възстановява в рамките на 7 работни дни.
     36.2. Дължи се депозит за 10 дни такса демюрейдж на контейнер, калкулиран на база актуална към момента тарифа на ТРИ СТАРС ЕООД. След връщане на празното оборудване на терминал посочен от ТРИ СТАРС ЕООД, дължимата сума при възникнала такса демюрейдж се изчислява на ден след свободния период. Остатъка от сумата се възстановява в рамките на 7 работни дни.
37. Общите търговски условия на ТРИ СТАРС ЕООД, са неразделна част от предложената оферта организиране на международен транспорт и са посочени с директен линк в електронната поща на всеки служител на ТРИ СТАРС ЕООД, както и са публикувани онлайн на адрес: www.3stars.bg
                                                                                                                                                                                                     
VI. Разрешаване на възникнали спорове 
37. Всички спорни въпроси ще се разглеждат в дух на разбирателство и добра воля. В случаите, когато това е невъзможно, ще бъдат отнесени за разрешаване по реда на Българското законодателство. Заявителят/Получателят/ товародателят и/или техни упълномощени представители, запознавайки се с настоящите Общи Условия, декларират изричното си съгласие местната подсъдност на възникналите спорове да е по правилата на чл. 117, ал.2 във връзка с чл.105 от ГПК, а именно при възникнал спор страните изрично декларират, че е налице договорна местна подсъдност и компетентен е съда на територията на гр. Варна, по седалището на ТРИ СТАРС ЕООД, независимо от качеството му в производството – ищец или ответник.                                                                                                                                                                                                                  
Заявявайки превоз на ТРИ СТАРС ЕООД, като агент на COSCO SHIPPING LINES за България, товародателя или негов представител, декларира, че се е запознал с настоящите Общи Търговски Условия (ОТУ) и се съгласява да ги спазва.                                                                                                                                                                                                                                  

Последна дата на редакция 01.03.2020